List do Efezjan – Chodzenie w łasce, pokoju i miłości

Jesteś chrześcijaninem. Co teraz?

List św. Pawła do Efezjan zawiera odpowiedź. Kościół w Efezie (miasto w Imperium Rzymskim) został założony podczas dwuletniego pobytu Pawła (Dz 19). Usłyszeli wezwanie, uwierzyli i odwrócili się od swoich starych bożków i praktyk – nawet jeśli było to kosztowne (Dz 19:19). Teraz Paweł pisze, aby przypomnieć im, gdzie stoją w rodzinie Bożej i jak zachowywać się jako członkowie tej rodziny.

Paweł zwraca uwagę na trzy główne tematy: łaskę, pokój i miłość. Bóg okazał je Efezjanom, a Paweł wzywa czytelników, by byli naśladowcami Boga (Ef 5:1); dlatego mamy traktować się nawzajem w podobny sposób.

 • Łaska. Jesteśmy zbawieni dzięki Bożej łasce – Jego przychylności, na którą nie mogliśmy zasłużyć (Ef 2:8-9). Paweł zachęca kościół, by wzajemnie traktował się łaskawie (Ef 4:25-32).
 • Pokój. W naturalny sposób zasłużyliśmy na Boży gniew (Ef 2:3), ale On adoptował nas przez Jezusa (Ef 1:5). Co więcej, zjednoczył Żydów i nie-Żydów w swoim Synu, ustanawiając pokój między wszystkimi stronami (Ef 2:14). Teraz kościół ma zachować pokój i jedność między sobą (Ef 4:3).
 • Miłość. Bóg okazał swoją miłość przez Jezusa (Ef 2:4), a Paweł chwali Efezjan za sposób, w jaki kochają się nawzajem (Ef 1:15). Modli się, aby byli zakorzenieni w miłości (Ef 3:17) i zachęca ich do dalszego chodzenia w miłości (Ef 5:2).

Wezwanie Chrystusa jest wezwaniem do działania, a List do Efezjan przedstawia Boże pragnienie duchowego kroczenia, jak żadna inna księga w Biblii.

Kluczowy werset Listu do Efezjan

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. – List do Efezjan 4:1

Rola Listu do Efezjan w Biblii

List do Efezjan jest piątym z listów Pawła. Spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Osiem z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Efezie).

Paweł napisał List do Efezjan, aby osiągnąć dwie rzeczy:

 • Opisać powołanie chrześcijanina. Pierwsza połowa listu skupia się na powołaniu Efezjan. Zostali oni wybrani przez Boga, zapieczętowani Jego Duchem i zbawieni dzięki Jego łasce. Kościół był w większości pogański (Ef 3:1; 4:17) i nie miał historycznej relacji z Bogiem, jaką mieli Żydzi, ale Paweł zapewnia ich, że są tak samo częścią Bożej rodziny, jak chrześcijańscy Żydzi (Ef 2:19).
 • Pokazać jak żyć jako chrześcijanin. Druga połowa uczy, jak „postępować w sposób godny” powołania chrześcijanina (Ef 4:1). Paweł nakreśla, jak wygląda chrześcijańskie postępowanie w różnych aspektach życia.

Podobnie jak listy do Filipian i Kolosan, list ten ma zachęcić Efezjan do postępowania w sposób godny ewangelii (Ef 4:1; Flp 1:27; Kol 2:6). Podczas gdy List do Filipian koncentruje się na postawie wierzącego, a List do Kolosan na jego umyśle, List do Efezjan skupia się na tym, jak postępować jako część Bożej rodziny.

Krótki zarys Listu do Kolosan

 1. Nasze powołanie w Chrystusie (Ef 1-3)
  – Tożsamość w Chrystusie (Ef 1)
  – Łaska w Chrystusie (Ef 2:1-10)
  – Pokój w Chrystusie (Ef 2:11-22)
  – Powołanie Pawła (Ef 3:1-13)
  – Modlitwa Pawła za Efezjan (Ef 3:14-21)
 2. Nasze chodzenie w Chrystusie (Ef 4-6)
  – Chodzenie w jedności (Ef 4:1-16)
  – Chodzić inaczej niż świat (Ef 4:17-31)
  – Chodzić ostrożnie (Ef 5:1-21)
  – Chodzić w miłości (Ef 5:22-6:9)
  – Trwajcie mocno w zbroi Bożej (Ef 6:10-24)

Więcej stron związanych z Listem do Efezjan

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003