List do Galatów – Nasza nowa wolność w Chrystusie

List do Galatów – omówienie

Paweł jest zły.

Pewien fałszywy nauczyciel wywierał presję na kościoły w Galacji (regionie Imperium Rzymskiego), aby przestrzegały żydowskiego prawa. Nauczali, że zbawienie przychodzi przez Prawo Mojżeszowe, a nie przez Chrystusa – dokładnie odwrotnie do tego, czego nauczał Paweł. Paweł pisze więc list, aby przywrócić ich do prawdy.

W Liście do Galatów nie chodzi o ego czy preferencje Pawła: chodzi o zrozumienie, dlaczego Jezus musiał umrzeć i jak to wpływa na nas.

Żydzi żyli pod Prawem od czasów Mojżesza. Prawo było zbiorem oczekiwań wobec ludu Bożego: przykazań, których przestrzeganie odróżniało Izrael od wszystkich innych narodów jako lud należący do Boga. Izrael nie mógł jednak przestrzegać Prawa. Nikt nie mógł: każdy był grzesznikiem.

Bóg posłał więc Jezusa. Jezus żył zgodnie z Prawem, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał – wypełnił Prawo.

Nowy nauczyciel Galatów całkowicie lekceważy i lekceważy Bożą łaskę, ofiarę Chrystusa i dzieło Ducha Świętego. Dlatego Paweł jest tak zdenerwowany.

Ta książka wyjaśnia nową relację wierzącego z Bogiem. Zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Jesteśmy wolni od Prawa. Jesteśmy adoptowani jako dzieci Boże. Jesteśmy zaliczani do duchowych dzieci Abrahama, niezależnie od tego, czy jesteśmy Żydami, czy nie-Żydami. I wszyscy jesteśmy upoważnieni przez Ducha Świętego do czynienia dobrych uczynków, czego grzech nam uniemożliwiał, a Prawo nigdy nam na to nie pozwalało.

Śmierć Chrystusa jest ważna i Paweł nie pozwoli nikomu o niej zapomnieć.

Kluczowy werset Listu do Galatów

Werset, który ukazuje temat tej księgi to Galatów 5:1, który brzmi następująco:

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! – List do Galatów 5:1

Rola Listu do Galatów w Biblii

List do Galatów (nazwanym też listem do Galacjan) jest czwartym z listów Pawła. Spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Galacji).

Galaci czuli się pod presją, by szukać zbawienia w Prawie Mojżeszowym, mimo że przyjęli już łaskę Chrystusa. List do Galatów zwięźle przedstawia związek między Prawem Mojżeszowym a Nowym Przymierzem Boga z Kościołem.

Paweł broni prawdziwej ewangelii i zajmuje się kilkoma pytaniami, które naturalnie pojawiłyby się w sporze między Prawem a łaską:

Co z Bożymi obietnicami dla Abrahama?

Bóg zawarł wieczne przymierze (pakt lub umowę) z Abrahamem w Księdze Rodzaju. Była to obietnica błogosławienia Abrahama, jego potomków i całego świata (Rdz 15). Potomkowie Abrahama, Hebrajczycy, byli uważani za szczególny lud Boży, a Bóg oddzielił ich od świata Prawem na górze Synaj (miało to miejsce w Księdze Wyjścia). Paweł naucza, że wiara w Chrystusa nie unieważnia Bożych obietnic danych Abrahamowi; raczej rozszerza błogosławieństwa tego przymierza poza Izrael. Teraz każdy, kto wierzy w Chrystusa, jest duchowym synem Abrahama (Ga 3:29).

Jaka jest moja relacja z Bogiem?

Paweł naucza, że wiara w Jezusa czyni nas nie tylko dziećmi Abrahama, ale także dziećmi Bożymi. To radykalna zmiana tożsamości: jesteśmy adoptowani do Bożej rodziny (Ga 4:5-6).

Dlaczego w ogóle ustanowiono Prawo?

Prawo jest nauczycielem, który nauczył nas dwóch rzeczy: (1) Bóg jest święty i oczekuje, że Jego lud będzie święty oraz (2) nie jesteśmy w stanie sprostać Jego standardom. Prawo jasno pokazuje, że potrzebujemy Zbawiciela.

A co z grzechem?

Zmieniamy się, ale wciąż grzeszymy. Paweł wyjaśnia, w jaki sposób Duch Święty działa w nas, aby zwalczać nasze grzeszne pragnienia. W Liście do Galatów znajdujemy owoce Ducha (Ga 5:22-23).

Jeśli jesteśmy wolni od Prawa, to czy jesteśmy wolni od grzechu?

Nie ma mowy. „Bóg nie dozwoli z siebie szydzić.” i wszyscy zbieramy to, co siejemy (Ga 6:7-8). Paweł kończy swój list mocnym wezwaniem do czynienia tego, co słuszne i nie tracenia ducha jako wspólnota wierzących: „dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6:9-10).

Paweł przyznaje, że ci, którzy opowiadają się za Prawem, mogą nadal próbować obalić jego list, ale wzywa kościół do oparcia się na prawdziwej ewangelii łaski w Jezusie.

Krótki zarys Listu do Galatów

 • Ewangelia atakowana w Galacji (Ga 1:1-10)
 • Historia debaty między Prawem a łaską (Ga 1:11-2:21)
 • Zbawienie przez wiarę a zbawienie przez uczynki (Ga 3)
 • Niewola a synowie i dziedzice Boga (Ga 4)
 • Grzeszne ciało a Duch Święty (Ga 5)
 • Jak czynić dobro we wspólnocie chrześcijańskiej (Ga 6)

Więcej stron związanych z Listem do Galatów

 • Listy Pawłowe
 • List do Efezjan (następna księga Biblii)
 • 2 List do Koryntian (poprzedni)
 • List do Rzymian (Paweł omawia wiele z tego samego materiału w Liście do Rzymian)
 • Księga Rodzaju (Bóg zawiera przymierze z Abrahamem)
 • Księga Wyjścia (Bóg daje swoje prawo Izraelowi)
 • Co to jest przymierze?

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003