List do Rzymian: Jak działa ewangelia

Paweł nie był jeszcze w Rzymie i chce zachęcić kościół i przypomnieć im o rzeczach, w które wierzą. Pisze więc do nich list. List ten jest jednym z najbardziej wyrazistych opisów ewangelii, zbawienia i dzieła Chrystusa, jakie kiedykolwiek napisano. Paweł wyjaśnia ewangelię: dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i omawia jej implikacje dla wszystkich:

 • Całej ludzkości, której grzech czyni nas wrogami Boga
 • Jezusa, który umarł, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość i przyprowadzić nas z powrotem do Niego
 • Ducha Świętego, który przemienia nas z grzeszników w adoptowanych synów Bożych
 • Żydów, którzy zostali wystawieni na działanie Bożych standardów poprzez Prawo Mojżeszowe
 • Boga Ojca, który jest uwielbiony w ofierze Chrystusa, dziele Ducha Świętego i zbawieniu Żydów i pogan.

Paweł stara się również wyjaśnić właściwą odpowiedź chrześcijanina na ewangelię: służyć i czcić Boga (Rz 12:1-2). Pozostała część listu opisuje, jak to wygląda w prawdziwym życiu: służba w kościele, wytrwałość w ucisku, interakcja z ludzkimi rządami i wzajemna miłość.

Kluczowy werset Listu do Rzymian

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. – List do Rzymian 1:16-17

Dlaczego napisano List do Rzymian

List do Rzymian jest pierwszym z listów Pawła. Z 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Rzymie). Paweł chciał odwiedzić kościół w Rzymie od wielu lat, kiedy napisał ten list (Rz 15:23). Ponieważ minie jeszcze trochę czasu, zanim będzie mógł odbyć podróż do Rzymu, napisał do nich list w dwojakim celu:

 • Utwierdzić ich w wierze poprzez wyjaśnienie ewangelii (Rz 1:8-15)
 • Zachęcić ich i przypomnieć im, jak powinni postępować jako kościół (Rz 15:14-15).

Paweł (i ludzie z jego otoczenia) używają tego listu również do przesyłania pozdrowień chrześcijanom w Rzymie.

Krótki zarys Listu do Rzymian

 1. Pozdrowienie od Pawła (Rz 1:1-17)
 2. Ewangelia (Rz 1:18-11:36)
  – Jak nasz grzech czyni nas wrogami Boga (Rz 1:18-3:20)
  – Jak Jezus pojednał nas z Bogiem (Rz 3:21-5:21)
  – Jak Duch zmienia nas z grzeszników w synów Bożych (Rz 6-8)
  – Jak Bóg uwielbia siebie w zbawieniu (Rz 9-11)
 3. Nasza odpowiedź na ewangelię (Rz 12-15)
 4. Pozdrowienia dla konkretnych chrześcijan w Rzymie (Rz 16)

Więcej stron związanych z Listem do Rzymian

 • Listy Pawłowe
 • 1 List do Koryntian (następna księga Biblii)
 • Dzieje Apostolskie (poprzednia)
 • List do Galatów (Paweł porusza wiele z tych samych kwestii, co w Liście do Rzymian)
Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003