1 List do Koryntian – Nowa perspektywa dla kościoła w trudnej sytuacji

Kościół w Koryncie miał kłopoty. Był podzielony. Był niedojrzały. Nadużywali sakramentów, darów duchowych i siebie nawzajem. Apostoł Paweł założył ten kościół wcześniej (Dzieje Apostolskie 18), a kiedy usłyszał o zmaganiach młodego kościoła, napisał do nich list.
Jest on bardzo odważny. Podejmuje kwestie, z którymi boryka się kościół, upomina ich za niedociągnięcia i zachęca ich w miłości.

Pierwszy List do Koryntian nie jest jednak przewodnikiem krok po kroku, jak rozwiązywać problemy kościoła. Zamiast dokładnie mówić kościołowi, co ma robić, Paweł proponuje nową perspektywę: na pierwszym miejscu postaw Bożą chwałę. To klucz do przezwyciężenia tych trudności.

 • Koryntianie walczyli ze sobą, a jedna frakcja twierdziła, że Paweł jest ich przywódcą, podczas gdy inni twierdzili, że elokwentny Apollos, pierwotny apostoł Piotr (Kefas) lub sam Pan Jezus Chrystus (1 Kor 1: 12). Paweł upomina ich za niedojrzałość (1 Kor 3:3) i wskazuje na Boga jako tego, który zasługuje na chwałę, a nie na Jego sługi (1 Kor 3:5-7).
 • Kościół przyzwalał na niemoralność seksualną: jeden mężczyzna sypiał ze swoją teściową (1 Kor 5:1), a inni najwyraźniej spotykali się z prostytutkami (1 Kor 6:16-18). Kościół nie osądzał swoich członków w oparciu o Słowo Boże; raczej przenosili swoje spory z innymi chrześcijanami do świeckich sądów (1 Kor 6:5-7). Wskazówka Pawła: uznaj Boży autorytet i uwielbiaj Go ciałem fizycznym (1 Kor 6:19-20).
 • Koryntianie pisali do Pawła z pytaniami o to, co wolno im robić w małżeństwie, rozwodzie, jedzeniu i piciu itp. Paweł udziela szczegółowych odpowiedzi na każdy temat, ale podsumowuje filozofię chrześcijańską: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. (1 Kor 10:31)

W przeciwieństwie do Rzymian i Kolosan, 1 List do Koryntian jest listem napisanym do ludzi, których Paweł dobrze znał. Znajomość Pawła jest bardzo oczywista w tym liście, zwłaszcza w jego ojcowskim języku (1 Kor 4:14, 21; 11:1-2).

Dwa listy Pawła z Nowego Testamentu zostały napisane do kościoła w Koryncie. W Drugim Liście do Koryntian widzimy odnowioną relację Pawła z jego dziećmi w Chrystusie.

Kluczowy werset 1 Listu do Koryntian

Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. – 1 List do Koryntian 10:31

Dlaczego został napisany 1 List do Koryntian

Drugi List do Koryntian jest trzecim z listów Pawła. Spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu Paweł napisał 13. Dziewięć z tych ksiąg to listy do lokalnych kościołów (takich jak ten w Koryncie).

Kościół w Koryncie był podzielony w kilku kwestiach, a Paweł pisał, aby przywrócić właściwą perspektywę. Można by pomyśleć o Pierwszym Liście do Koryntian jako o „Chrześcijańskim Życiu 101” lub „Kościele dla opornych”. A ponieważ Paweł odpowiada na pytania z Koryntu, list ten zawiera jedną z nielicznych bezpośrednich części Biblii poświęconych pytaniom i odpowiedziom.

Krótki zarys 1 Listu do Koryntian

 1. Paweł pozdrawia i zachęca kościół w Koryncie (1 Kor 1:1-9).
 2. Paweł koryguje ich niedojrzałość (1 Kor 1:10-6:20).
  – Kłótnie o przywództwo (1 Kor 1:10-4:21)
  – Radzenie sobie z brakiem osądu kościoła na temat seksu i sporów prawnych (1 Kor 5-6)
 3. Paweł odnosi się do kwestii poruszonych przez kościół we wcześniejszym liście (1 Kor 7-10)
  – Małżeństwo, rozwód i dziewictwo (1 Kor 7)
  – Jedzenie mięsa używanego do kultu bożków (1 Kor 8-10)
 4. Paweł przywołuje kościół do porządku
  – Nakrycia głowy i autorytet (1 Kor 11:1-16)
  – Wieczerza Pańska (1 Kor 11:17-34)
  – Korzystanie z darów duchowych (1Kor 12-14)
  – Zrozumienie zmartwychwstania (1 Kor 15)
  – Instrukcje dotyczące pozdrawiania innych chrześcijan (1 Kor 16)

Więcej stron związanych z 1 Listem do Koryntian

 • 2 List do Koryntian (następna księga Biblii)
 • List do Rzymian (poprzednia)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003