Księga Daniela: Boży długoterminowy plan dla świata

Izajasz miał rację. Jeremiasz miał rację. Habakkuk miał rację. Babilończycy zaatakowali Jerozolimę i zabrali wielu żydowskich jeńców. Jednym z nich był młody człowiek o imieniu Daniel.

Daniel szybko odróżnia się od ludzi z Babilonu. Jest lojalny wobec swojego Boga. Jest mądry ponad swoje lata. Potrafi nawet interpretować wizje i sny – dokładnie. Dary Daniela pochodzą od Boga Izraela, a młodzieniec staje się żywym świadectwem dla swojego Boga w obcym kraju.

Daniel ma również żywe, symboliczne wizje dotyczące przyszłości Izraela, królestw świata i królestwa Bożego – odsłaniając nam część długoterminowego planu Boga dla świata.

Księga Daniela opowiada o tym, jak Bóg pokazuje swoją wieczną mądrość, moc i wierność poprzez jednego z największych izraelskich proroków.

 • Mądrość Boża jest wszechobecna w Księdze Daniela. W Bożej mądrości Daniel został sprowadzony do Babilonu, aby służyć radą. Dzięki Bożej mądrości Daniel okazał się godnym zaufania prorokiem, zdolnym nawet do interpretowania snów innych ludzi – dar, który posiadali jedynie Józef w Księdze Rodzaju (Gn 41,15) i bezimienny mężczyzna w Księdze Sędziów (Jdg 7,13-14). Daniel przypisuje swoją ogromną mądrość, wgląd i zrozumienie mądremu Bogu (Dn 2,28).
 • Daniel stawia na suwerenność Boga. Bóg Izraela jest konsekwentnie nazywany w Księdze Daniela Bogiem Najwyższym. On jest tym, który podnosi i usuwa królów. On jest tym, który ustanawia nowe imperia światowe. To On jest Starożytnym na tronie (Dan 7:9). Jest Bogiem nieba, którego królestwo nigdy nie zostanie zniszczone (Dan 2:44).
 • Wizje Daniela pokazują wierność Boga wobec Jego ludu. Bóg troszczy się o swój lud i daje mu zestaw proroctw, które wskazują na wydarzenia, które nadejdą w późniejszych dniach. Daniel prorokuje o Mesjaszu, świątyni, Jerozolimie i nadchodzącym królestwie sprawiedliwości. Poprzez Daniela Bóg obiecuje pełne przywrócenie Izraela.

Księgę Daniela można zgrabnie podzielić na dwie części. Pierwsza połowa jest przede wszystkim narracją i dotyczy życia Daniela w Babilonie pod rządami obcych królów. Druga połowa to głównie zapis wizji Daniela dotyczących Izraela i światowych imperiów. Istnieje wiele ciekawych podobieństw i kontrastów pomiędzy tymi dwiema połówkami:

 1. W pierwszych sześciu rozdziałach:
  – Daniel interpretuje wizje dla obcych królów.
  – Podkreślona jest sława Boga wśród narodów.
  – Historie Daniela są pisane w trzeciej osobie.
  – Większość tekstu napisana jest w języku aramejskim.
 2. W ostatnich sześciu rozdziałach:
  – Bóg daje wizje bezpośrednio Danielowi.
  – Podkreślona jest wierność Boga wobec Jego narodu.
  – Daniel pisze w pierwszej osobie.
  – Większość tekstu jest napisana w języku hebrajskim.

Chociaż Księga Daniela jest bogata w prorocze wizje, jest ona bardziej znana ze swoich narracyjnych fragmentów w pierwszej połowie. Wiele historii z narracyjnych fragmentów Daniela jest nauczanych dzieciom, a kilka angielskich idiomów odnosi się do tej księgi:

 • Historia „ognistego pieca” dotyczy przyjaciół Daniela – Szadracha, Meszacha i Abed-nego. Trzej przyjaciele sprzeciwiają się rozkazowi króla Nabuchodonozora, by oddać cześć złotemu wizerunkowi, a król wrzuca ich do płonącego pieca. Bóg jednak interweniuje i ci trzej zostają cudownie uratowani. (Dn 3)
 • „Pismo na ścianie” jest odniesieniem do Bożego działania w piątym rozdziale Księgi Daniela. Potomek Nabuchodonozora, Belshazzar, używa naczyń skradzionych ze świątyni żydowskiej, aby wychwalać innych bogów, ale zostaje przerwany, gdy w tajemniczy sposób pojawia się ręka i wypisuje na ścianie kryptyczne przesłanie. Daniel jest jedynym, który może zinterpretować wiadomość: Bóg odpłaci Belshazzarowi przekazując jego królestwo Medom i Persom.
 • W epizodzie „jaskini lwów” Daniel jest bardziej posłuszny Bogu niż ludziom. Daniel otrzymał pozycję władzy w Babilonie po tym, jak Medowie i Persowie obalili babilońskiego króla Belshazzara. Rówieśnicy Daniela są zazdrośni i podstępem zmuszają króla do uczynienia modlitwy do Boga nielegalną. Daniel nie przestaje się modlić, więc zostaje rzucony lwom. Bóg jednak wybawia Daniela, a on sam przeżywa noc w jaskini lwów (Dn 6).

Księga Daniela jest fascynującym zapisem Bożej mądrości i suwerenności, a także kluczową księgą do studiowania, jeśli interesuje cię biblijne proroctwo.

Księga Daniela – Kluczowy fragment

On to zmienia okresy i czasy,
usuwa królów i ustanawia królów,
udziela mędrcom mądrości,
a wiedzy rozumnym.
– Księga Daniela 2:21

Rola Księgi Daniela w Biblii

Daniel jest ostatnim z proroków głównych (pozostali to Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel) i był jeńcem z Judy.

Księga Daniela odgrywa w Biblii kilka ról. Życie Daniela służy jako przykład bogobojnej uczciwości. Jego wizje malują proroczy krajobraz dla współczesnych mu ludzi. Jezus Chrystus odwołuje się do Daniela, gdy opisuje przyszłość swoim apostołom (Mt 24,15).

Rola Daniela jest wyjątkowa, ponieważ jej zamierzonym odbiorcą nie muszą być Żydzi. Księga została napisana w dwóch językach, a służba Daniela wydaje się bardziej nastawiona na wspieranie rządu w Babilonie niż przewodzenie społeczności żydowskiej.

Kolejna ciekawa rzecz: Daniel jest jedną z niewielu ksiąg Starego Testamentu, która wyraźnie odnosi się do cielesnego zmartwychwstania. W ostatniej wizji Daniela, anioł mówi mu: „Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, zbudzi się, ci do życia wiecznego, ale inni do hańby i wiecznej pogardy” (Dn 12:2). Anioł obiecuje nawet Danielowi zmartwychwstanie w czasach ostatecznych (Dn 12:13).

Krótki zarys Daniela

 1. Historia Daniela (1-6)
  – Daniel zostaje zabrany do Babilonu (1)
  – Daniel interpretuje sen Nabuchodonozora o obrazie (2)
  – Przyjaciele Daniela przeżywają piec ognisty (3)
  – Nabuchodonozor zostaje upokorzony (4)
  – Daniel interpretuje pismo na ścianie (5)
  – Daniel przeżywa jaskinię lwów (6)
 2. Wizje Daniela (7-12)
  – Wizja czterech bestii (7)
  – Wizja barana i kozła (8)
  – Modlitwa i wizja 70 tygodni (9)
  – Wizja królów, którzy mają dopiero nadejść (10-12)

Więcej stron związanych z Księgą Daniela

 • Księga Ozeasza (następna księga Biblii)
 • Księga Ezechiela (poprzednia)
 • Księga Objawienie (istnieje wiele podobieństw między wizjami Jana i Daniela)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003