Ewangelia św. Mateusza: Streszczenie i zarys

Księga, którą znamy jako Ewangelia Mateusza jest pierwszą Ewangelią (opisem życia i służby Jezusa) w Nowym Testamencie. W Ewangelii Mateusza Jezus uczy ludzi, co to znaczy być częścią Jego królestwa, „królestwa niebieskiego”. Zostaje zdradzony i ukrzyżowany. Zmartwychwstaje i zleca swoim uczniom głoszenie dobrej nowiny.

Wydaje się, że apostoł Mateusz (któremu tradycyjnie przypisuje się autorstwo tej księgi) napisał tę Ewangelię dla chrześcijańskiej publiczności, która była albo żydowska, albo dobrze znała religię żydowską. Mateusz przedstawia Jezusa jako Mesjasza (Mt 1:1), obiecanego potomka króla Dawida, który sprowadzi królestwo Boże na ziemię i ustanowi czas pokoju i sprawiedliwości. Mateusz obficie cytuje Stary Testament i kładzie szczególny nacisk na wypełnienie przez Jezusa proroctw – co byłoby ważne dla żydowskiej publiczności. Mateusz opowiada nam historię Jezusa z naciskiem na Jego rolę jako Mesjasza lub Chrystusa:

 • Jezus jest synem Boga. Został poczęty przez Ducha Świętego w łonie Maryi (Mt 1:18-20), a Bóg uznaje Jezusa za swojego umiłowanego Syna (Mt 3:17). Jest wcielonym Bogiem, żyjącym pośród ludzi (Mt 1:23).
 • Jezus jest królem. Jest synem króla Dawida (Mt 1:1). Jezus wielokrotnie oświadcza, że królestwo niebieskie jest bliskie (Mt 4:17) i opowiada o nim wiele przypowieści. Księga Mateusza zawiera więcej wzmianek o „królestwie niebieskim” lub „królestwie Bożym” niż jakakolwiek inna Ewangelia.
 • Jezus jest obiecanym zbawicielem. Jest synem Abrahama, przez którego Bóg obiecał błogosławić wszystkie narody ziemi. Mateusz kładzie nacisk na proroctwa Starego Testamentu, które Jezus wypełnia, począwszy od Jego narodzin (Mt 1:22-23; 2:5-6, 17-18), poprzez Jego służbę, aż po śmierć i zmartwychwstanie. Jezus prowadzi sprawiedliwe życie, uczy nas, co to znaczy być sprawiedliwym i umiera na krzyżu, abyśmy mogli być w zgodzie z Bogiem.

Ewangelia Mateusza rozpoczyna się prostym stwierdzeniem, kim jest Jezus (Mesjaszem), a kończy prostym stwierdzeniem, co powinniśmy robić (czynić uczniów dla Niego).

Ewangelia Mateusza - Korona

Kluczowy werset Ewangelii Mateusza

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
Ewangelia Mateusza 1:21

Dlaczego Ewangelia Mateusz została napisana

W przeciwieństwie do Jana, Mateusz nie określa wyraźnie swojego celu. Jednak jego werset otwierający jasno pokazuje, o czym jest ta książka: Jezus, Mesjasz, syn Dawida, syn Abrahama. Pozostała część Ewangelii przedstawia dowody na to, kim jest Jezus.

Zarys Ewangelii Mateusza

Mateusz jest fenomenalnym dziełem literackim, ułożonym w sposób, który przedstawia Jezusa jako ostatecznego żydowskiego bohatera: mesjańskiego syna Dawida, proroka, który przewyższa Mojżesza i nasienie Abrahama, które błogosławi wszystkie narody. Te wielkie tematy zostały wprowadzone w prologu książki, zbadane w obszernej części środkowej, a następnie rozwiązane w punkcie kulminacyjnym.

Większa część Ewangelii Mateusza podzielona jest na pięć głównych sekcji (co mogło nawiązywać do pięciokrotnego Prawa Mojżeszowego). Każda sekcja rozpoczyna się opowieściami o życiu i służbie Jezusa, a kończy długim zbiorem nauk Jezusa, zwanych „dyskursami”.

 1. Prolog: Narodziny i znaczenie Jezusa (Mt 1-2)
 2. Nauczanie i służba Jezusa (Mt 3-25)
  Księga 1 (Mt 3-7)
  – Jezus zdobywa naśladowców (Mt 3-4)
  – Kazanie na Górze (Mt 5-7)
  Księga 2 (Mt 8-10)
  – Jezus czyni cuda (Mt 8-9)
  – Jezus wysyła swoich uczniów (Mt 10)
  Księga 3 (Mt 11-13:52)
  – Jezus zostaje skonfrontowany, wycofuje się (Mt 11-12)
  – Przypowieści o królestwie (Mt 13:1-52)
  Księga 4 (Mt 13:53-18:35)
  – Jezus objawia się jako syn Boży (Mt 13:53-17:27)
  – Jak „wielkość” działa w Królestwie (Mt 18)
  Księga 5 (Mt 19-25)
  – Ludzie zmagają się z królewskością Jezusa (Mt 19-23)
  – Nauczanie o sądzie w przyszłym królestwie (Mt 24-25)
 3. Punkt kulminacyjny: Ofiara, zwycięstwo i polecenie Jezusa skierowane do uczniów (Mt 26-27)

Więcej stron związanych z Ewangelią Mateusza

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003