Czy chrześcijanin musi chodzić do kościoła?

Choć pytanie wydaje się być zamknięte to ciężko na nie odpowiedzieć jednoznacznie bez żadnego wyjaśnienia. Powinniśmy zacząć od tego, kim jest chrześcijanin i czym jest kościół. Często wydaje nam się, że to właśnie fakt “chodzenia do kościoła” czyni człowieka chrześcijaninem. Faktem jest jednak, że coraz więcej ludzi mówi o sobie, że są chrześcijanami ale z kościołem nie chcą mieć nic wspólnego. Kiedy jednak spojrzymy na pierwszych chrześcijan opisanych w Piśmie Świętym okaże się szybko, że nie ma tam wcale niezależnych jednostek! Nawet najbardziej wybijające się postaci jak apostoł Paweł był nieustannie połączony bliskimi relacjami z innymi chrześcijanami.

Chrześcijanin bez kościoła?

W Nowym Testamencie jest aż 59 fragmentów, które związane są z relacjami wobec innych chrześcijan. Często w tych fragmentach pojawiają się określenia “nawzajem”, “wzajemnie” w różnych formach i odmianach. Co by nie było “wzajemność” zawsze dotyczy co najmniej dwóch stron. Oznacza to, że jest aż 59 wskazówek związanych z życiem chrześcijanina, których nie jesteśmy w stanie realizować jako chrześcijańskie “single”! Papież Franciszek powiedział, że “nie ma chrześcijanina bez Kościoła, chrześcijanina, który idzie sam.”

„Nie można kochać Boga, nie kochając naszych braci; nie można być w komunii z Bogiem, nie będąc w komunii z Kościołem i nie możemy być dobrymi chrześcijanami, jak tylko razem z tymi wszystkimi, którzy starają się naśladować Pana Jezusa, jako jeden lud, jedno ciało” – podkreślił papież.” – Papież Franciszek

12 powodów, żeby być częścią wspólnoty

Dobra, ale skoro aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty kościoła jest takie ważne to, co właściwie powinienem robić jako chrześcijanin? Poniżej możesz zobaczyć 12 powodów, o których mówi Biblia dlaczego dla swojego duchowego zdrowia powinniśmy być częścią wspólnoty osób, które chcą naśladować Jezusa.

1. Potrzebujemy rozwijać się z innymi wierzącymi

“A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.“ – List do Efezjan 2:19-22 (Biblia Tysiąclecia)

2. Powinniśmy się nawzajem nauczać, zachęcać i budować z innymi wierzącymi

“Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.” List do Kolosan 3:16 “

“Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.” 1 List do Tesaloniczan 5:11

“Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.” List do Hebrajczyków 3:13

3. Razem możemy śpiewać i uwielbiać Boga

“Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.” List do Kolosan 3:16 “

“Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.” Psalm 149:1

“Będę głosił imię Twoje swym braciom chwalić Cię będę pośród zgromadzenia” Psalm 22:23

4. Mamy się troszczyć oraz zachęcać do miłości i dobrych uczynków

“Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.” List do Hebrajczyków 10:24-25

5. Jezus jest szczególnie obecny, kiedy wierzący się spotykają

“Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Ewangelia wg św. Mateusza 18:20

6. Kościół rośnie kiedy wierzący się spotykają razem i używają swoich darów

“Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.” List do Efezjan 4:16

7. Możemy służyć sobie swoimi darami

“Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.” 1 List św. Piotra 4:10-11

8. Możemy o siebie nawzajem się modlić

“Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.” List Jakuba 5:16

9. Uczymy się, karmimy Bożym Słowem i jesteśmy wyposażeni

“I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, 13 aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.” List do Efezjan 4:11-13

“Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;  i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.” 1 List św. Piotra 5:1-3

10. Żeby inni mogli poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa

“Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” Ewangelia wg św. Jana 13:35

“My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.” 1 List św. Jana 3:14

11. Wzmacniać i wspierać słabszych oraz starać o dobro innych

“A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania.” List do Rzymian 15:1-2

12. Powinniśmy być dobrym przykładem dla swoich dzieci

“Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał.” Psalm 78:3-4

Bycie aktywną częścią kościoła nie tylko pomaga nam ale też innym. O to właśnie chodzi w chrześcijaństwie, żebyśmy idąc przez życie mogli mieć dookoła siebie ludzi, którzy będą nas kochać i troszczyć się o nas a my o nich. Mając takie wsparcie zawsze możemy liczyć na to, że przy jakichkolwiek trudnościach będzie nam łatwiej bo będą przy nas inni, którzy nas podniosą.