Tora: szybki przegląd Pięcioksięgu

Tora, czyli pierwsze pięć ksiąg biblijnych (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa) tworzą jedną, jednolitą grupę, która nosi kilka nazw. Prawdopodobnie słyszałeś, że nazywane są:

  • Tora, która pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „prawo”.
  • Pięcioksiąg, który pochodzi od znaczenia „pięcioksiąg” lub „pięciokrotna księga”
  • Księgi Mojżesza (także „Księga Mojżesza” lub po prostu „Mojżesz”), który jest tradycyjnie przypisywany jako główne źródło tych książek
  • Prawo Mojżesza, połączenie pierwszej i trzeciej nazwy.

Każda z tych ksiąg ma swoją własną strukturę i historię do opowiedzenia, ale w tym artykule spojrzymy z góry na całe dzieło Tory.

Co to znaczy „Tora”?

Hebrajskie słowo torah oznacza „prawo” lub „przepisy”. I jeśli jesteś w ogóle zaznajomiony z tymi księgami, to jest to prawie całe wyjaśnienie, którego potrzebujesz. To właśnie tam prorok Mojżesz przedstawia narodowi izraelskiemu dziesięć przykazań, wraz z mnóstwem innych „nie będziesz” i „nie będziesz”. Jeśli czytasz Biblię po polsku, nie znajdziesz słowa „Tora” – zamiast tego najczęściej zobaczysz po prostu zwrot „prawo”.

Ale nie jest to rodzaj prawa, o którym przywykliśmy myśleć dzisiaj. Kiedy autorzy Biblii wspominają o „prawie”, zazwyczaj odnoszą się do jednej z dwóch rzeczy:

1. Partnerstwo między Bogiem a Izraelem

Ludzie tworzą współczesne prawa, aby utrzymać porządek społeczny. Ale Tora nie jest o prawodawstwie, lecz o wierności. Druga księga Tory, Exodus (Księga Wyjścia), opowiada o tym, jak Bóg zawarł pakt między narodem izraelskim a sobą: On będzie ich bogiem, a oni będą Jego ludem. Ten rodzaj paktu był znany w tamtych czasach jako przymierze, które było powszechnym rodzajem umowy na starożytnym Bliskim Wschodzie.

Przymierze jest podobne do umowy lub traktatu. W czasach starożytnych niektóre królestwa stawały się na tyle potężne, by sprawować władzę poza swoimi granicami. Królowie ci spotykali się z mniejszymi, mniejszymi narodami lub miastami-państwami i zawierali z nimi sojusze. Mniejsi królowie, zwani wasalami, przysięgali wierność większemu królowi, zwanemu suzerenem. Wasale zachowywali własną tożsamość narodową i pewien stopień autonomii, ale byli uzależnieni od możliwości ekonomicznych i ochrony militarnej zapewnianej przez suzerena. Potężny suzeren otrzymywał daninę i podatki od wasala – nie wspominając o prawie do chwalenia się kolejnym królestwem pod ich władzą.

Przymierza te zazwyczaj zawierały zasady, których wasal musiał przestrzegać. Jeśli wasal przestrzegał zasad, mógł cieszyć się dobrymi względami suzerena. Jeśli wasal złamał zasady – a zwłaszcza jeśli zdradził suzerena i pomógł jego wrogom – był karany i przeklinany.

W podobny sposób sam Bóg przyjmuje w Torze rolę suzerena. Ratuje naród izraelski z Egiptu i oferuje mu partnerstwo w przymierzu. Jeśli Izrael będzie przestrzegał Bożych zasad (Jego prawa), będzie cieszył się Jego opieką i ochroną w swojej własnej ziemi. Jeśli nie, Bóg usunie swoją ochronę i Izrael nie będzie mógł zatrzymać swojej ziemi. Izrael zgadza się na te warunki i przymierze prawa zostaje zawarte.

Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy». Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. – Księga Wyjścia 24:3-4

To przymierze jest znane w całej reszcie Biblii jako „prawo”.

2. Szczegółowe warunki tego przymierza

To są ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza. – Księga Kapłańska 26:46

„Prawo” może odnosić się do przymierza w ogóle, ale znajdziesz też odniesienia do „praw” w ramach prawa. Są to „zasady” (thou shalts) i „zasady” (thou shalt nots). Są to rytuały obchodzenia świąt i składania ofiar. To zasady dotyczące jedzenia, seksu, ubrań i sprawiedliwości. To wskazówki, jak urządzić akceptowalne miejsce kultu. Tego typu rzeczy.

Znajdziesz je w całej ostatniej połowie Księgi Wyjścia, a Księga Kapłańska jest prawie w całości listą przepisów. Przeplatają się one w Liczbach, a Deuteronomia grupuje je w środku. Istnieją setki indywidualnych praw, ale wszystkie sprowadzają się do dwóch nadrzędnych zasad:

Miłości i oddania Bogu. Izraelici nie mogli czcić innych bóstw, a ponieważ świątynia Boża znajdowała się pośród nich, ludzie zachowywali pewien stopień rytualnej czystości.
Miłość i szacunek dla innych ludzi. Od Izraelitów oczekiwano, że będą okazywać hojność wobec ludzi z marginesu, wymierzać sprawiedliwość zarówno bogatym, jak i biednym oraz nie przynosić sobie nawzajem wstydu.
Konkretne powody istnienia pewnych praw mogą być niejasne. Uczeni podają różne argumenty na to, dlaczego starożytni Żydzi uważali, że wieprzowina i mieszane tkaniny są zakazane. Ważne jest, aby pamiętać, że wierzyli oni, iż te praktyki oddzielają ich od otaczających narodów starożytnego Bliskiego Wschodu i odzwierciedlają to, że ich Bóg jest oddzielony od bogów innych narodów.

3. Część Pisma Świętego, w której zapisane jest to przymierze

“Prawo” odnosi się nie tylko do postanowień przymierza i samego przymierza, ale także do dzieła Biblii, które opowiada historię przymierza. Chociaż pierwsze pięć ksiąg Biblii było pojedynczymi zwojami, to jednak stanowią one jedno ogólne dzieło, które Żydzi i chrześcijanie nazywają „Torą”.

Tora - Streszczenie Pięcioksięgu

Streszczenie Pięcioksięgu

Tora jest dziełem złożonym z pięciu ksiąg, z których każda służy swojemu celowi, tworząc całość. Oto podstawowa zawartość każdej księgi i jak każda z nich przyczynia się do ogólnego dzieła Prawa Mojżesza.

1. Księga Rodzaju

Księga Rodzaju przedstawia ogólną historię Tory, ustanawiając kilka kluczowych dynamizmów w kosmosie. Starożytni Izraelici wierzyli, że ich Bóg powołał świat z chaosu i wypełnił go roślinami, zwierzętami i ludźmi. Bóg ten był odpowiedzialny zarówno za sferę fizyczną, jak i metafizyczną (ziemię i niebo) oraz ich mieszkańców. Na początku Biblii Bóg, ludzie i reszta istot duchowych są ze sobą w pokoju.

Jednak wybucha bunt i przynajmniej jeden duchowy buntownik (zwany „wężem”) kusi ludzi, by zbuntowali się przeciwko Bożemu porządkowi – zamiast sami wybierać, co jest dobre, a co złe. Dochodzi do przemocy, a w końcu Bóg dzieli świat ludzki i duchowy na narody. (To historia o wieży Babel). Starożytni Izraelici wierzyli, że każdemu narodowi przypisano własny panteon istot duchowych („bogów”), u których miał szukać ochrony i zaopatrzenia. (Księga Powtórzonego Prawa 4:19-20; 32:7-9)

Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił (…) Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. – Księga Rodzaju 12:2-4

Jednak istota stojąca ponad wszystkimi innymi bogami („Bóg Najwyższy”), decyduje się na bezpośredni kontakt z człowiekiem znanym nam jako Abraham. Obiecuje dać potomkom Abrahama własną ziemię. W końcu Bóg planuje błogosławić każdy naród poprzez Abrahama, nawet te narody, z którymi nie współpracuje bezpośrednio. Księga Rodzaju zamyka się w momencie, gdy wnuk Abrahama, o imieniu Izrael, przenosi swoją rodzinę do Egiptu, aby uciec przed głodem.

2. Księga Wyjścia

Księga Wyjścia opowiada o tym, jak Izrael wychodzi z Egiptu (stąd nazwa) i zawiera przymierze z Bogiem. Potomkowie Abrahama rozmnożyli się w Egipcie, więc faraon (część egipskiego panteonu) oddaje ich do pracy jako niewolników. Bóg następnie ratuje Izraelitów zarówno od uciążliwych egipskich ludzi, jak i od ich uciążliwych egipskich bogów.

Odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. – Księga Wyjścia 12:12

Bóg przyprowadza lud izraelski do podnóża góry na pustyni, zwanej górą Synaj. Tutaj lud zawiera przymierze, o którym mówiliśmy wcześniej. W całym tym procesie Bóg współpracuje z prorokiem o imieniu Mojżesz. Staje się on pośrednikiem między Bogiem a Izraelem, którego zadaniem jest wzywanie ludu do pójścia za Bogiem, a także rozpatrywanie jego skarg i sporów. Reprezentuje on Boga wobec ludu i pośredniczy w imieniu narodu, gdy ten łamie Boże prawa.

Księga Wyjścia zamyka się w momencie, gdy Mojżesz i lud budują przenośną świątynię (zwaną przybytkiem). Bóg zstępuje z góry i wypełnia przybytek – i tak po prostu, najpotężniejsza istota w kosmosie przenosi się do obozu wędrownych śmiertelników.

3. Księga Kapłańska

Księga Kapłańska bada, co lud izraelski może i powinien zrobić w związku z przebywaniem w pobliżu tak potężnej istoty. Jest to głównie księga zasad i rytuałów dla ludu i kapłanów, których powinni przestrzegać, aby utrzymać siebie i przybytek w stanie akceptacji dla tak potężnej istoty.

Pierwsza połowa tej księgi skupia się na oczekiwaniach wobec kapłanów izraelskich: ludzi, którzy utrzymywali przybytek i wykonywali rytuały religijne wobec Boga w imieniu reszty ludu. Wszyscy ci kapłani pochodzili z podgrupy Izraelitów: plemienia Lewiego. Księga ta wzięła swoją nazwę od kapłaństwa lewickiego.

4. Księga Liczb

Księga Liczb opisuje podróż z góry Synaj na sam skraj obiecanej ziemi Kanaan… dwukrotnie. Książka otrzymuje swoją nazwę, ponieważ na początku i na końcu książki, Mojżesz liczy ludzi w spisie. Po pierwszym spisie Mojżesz i ludzie przenoszą się na skraj ziemi obiecanej. Jednak kiedy kilku zwiadowców informuje, że ludność w ziemi jest zbyt silna, by ją wypędzić, lud buntuje się przeciwko Mojżeszowi i Bogu – planuje zabić Mojżesza i wrócić do służenia faraonowi i Egipcjanom.

Tym posunięciem całe pokolenie Izraelitów traci ziemię obiecaną. Ludzie nie chcą odebrać ziemi, ale Bóg nie może pozwolić im cofnąć swojego dzieła i ponownie zniewolić swoich dzieci w Egipcie. Więc zamiast tego Bóg prowadzi, chroni i dyscyplinuje lud na pustyni przez następne 40 lat, aż następne pokolenie zastąpi populację. To pokolenie wraca na skraj Kanaanu, prawie gotowe do posiadania ziemi.

W Księdze Liczb widzimy napięcie, które utrzymuje się przez całą resztę Starego Testamentu: Bóg znajduje sposoby, aby dotrzymać swojej umowy, mimo że Izrael konsekwentnie nie dotrzymuje swojej. Kiedy ludzie buntują się przeciwko Mojżeszowi i Bogu, Pan ich karze – ale zawsze pozostaje resztka ludzi, których Bóg oszczędza.

5. Księga Powtórzonego Prawa

Księga Powtórzonego Prawa jest zarówno podsumowaniem Tory, jak i zapowiedzią reszty Starego Testamentu. Sama nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „drugie prawo”, ponieważ w Deuteronomium Mojżesz ponownie przedstawia Boże prawa następnemu pokoleniu Izraela. Mojżesz dokonuje przeglądu wszystkich wspaniałomyślnych i potężnych czynów Boga: jak uratował ich z Egiptu, grzmiał z góry Synaj i zapewniał im byt na pustyni.

Następnie Mojżesz mówi ludowi, że kiedy wejdą do ziemi, będą musieli wybrać, czy będą służyć Bogu, który im ją dał. Mogą wybrać przestrzeganie praw, które Mojżesz im daje i cieszyć się Bożym błogosławieństwem ochrony i dobrobytu. Albo mogą porzucić Torę i sami wybrać, co jest dobre, a co złe (jak zbuntowani ludzie w Księdze Rodzaju). Jeśli uczynią się wrogami Boga łamiąc przymierze, wtedy Bóg usunie swoją ochronę i Izrael nie będzie mógł zachować swojej ziemi.

Mojżesz zdecydowanie radzi, aby ludzie po prostu trzymali się Tory.

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003