Psalmy: 150 pieśni i wierszy do Boga

Autorzy: Różni
Długość: 150 psalmów
Gatunek: Poezja
Kluczowy fragment: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (Księga Psalmów 1:1-2)

Psalmy: streszczenie

Psalmy to zbiór 150 wierszy napisanych na przestrzeni setek lat. Wiele z nich zostało pierwotnie przełożonych na muzykę i używanych w żydowskich świątyniach do chwalenia Pana. Wszystko zaczyna się od zaproszenia:

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (Księga Psalmów 1:1-2)

Człowiek, który rozmyśla nad Prawem Pana będzie błogosławiony, a w przeciwieństwie do niego, bezbożni zginą (Ps 1:6). Dlaczego? Ponieważ Bóg jest Królem, a Jego Mesjasz będzie kiedyś rządził.

Psalmy mają to wszystko.

Historia, poezja, modlitwa, pieśń, śpiew, proroctwo – Psalmy mają w sobie wszystko, jeśli chodzi o rodzaj treści zawartych w Biblii. Psalmy odnoszą się do każdego ważnego wydarzenia Starego Testamentu:

 • Stworzenie
 • Przymierze Boga z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem
 • Exodus
 • Nadanie Tory
 • Podbój Ziemi Obiecanej
 • Przymierze Boga z Dawidem
 • Świątynia w Jerozolimie
 • Niewola babilońska
 • Powrót do Jerozolimy

Psalmy prowadzą nas przez całe spektrum ludzkich doświadczeń i pokazują, że niezależnie od tego, przez co przechodzimy, istnieje Bóg, który słucha tych, którzy Go wzywają. On idzie obok nas, idzie przed nami, gromadzi się wokół nas, króluje nad nami i mieszka wśród nas.

On jest Bogiem i powinniśmy Go chwalić.

Autorzy Księgi Psalmów

Psalmy mają więcej autorów niż jakakolwiek inna księga Biblii, zdecydowanie. Psalmy przypisuje się pięciu indywidualnym autorom i dwóm rodzinom (które pisały psalmy na przestrzeni wieków). Wiele psalmów do dziś nie jest przypisanych do żadnego autora.

Oto lista:

Król Dawid: 73 psalmy

(Septuaginta i łacińska Wulgata przypisują mu jeszcze kilka innych.)

Połowa psalmów została napisana przez króla Dawida w różnych momentach jego życia – i nie wszystkie z nich były dobrymi czasami. Psalmy Dawida pokazują, jak modli się człowiek Boży w czasach trudności, straty, radości i winy.

Asaf (rodzina): 12 psalmów

Rodzina ta została wyświęcona przez Dawida, by prowadzić lud w nabożeństwach, i została ponownie powołana, gdy Nehemiasz odbudował Jerozolimę (1 Kr 25:1; Neh 7:44; 12:46-47).

Synowie Koraha: 11 psalmów

W Księdze Liczb człowiek o imieniu Korah zbuntował się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi – i Bóg sprawił, że ziemia go pochłonęła. Jego synowie jednak przeżyli (Nu 26:11) i nadal służyli w domu Pana. Dzielą jeden psalm (Ps 88) z mędrcem Hemanem.

Salomon: dwa psalmy

Salomon jest bardziej znany ze swoich dzieł w Księdze Przysłów, Koheleta i Pieśni Salomona, ale ma też swój wkład w Psalmy.

Mojżesz: jeden psalm

Oprócz napisania Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa, Mojżesz napisał również dziewięćdziesiąty psalm (Ps 90).

Etan Ezrachita: jeden psalm

Niewiele wiemy o Etanie, poza tym, że był bardzo mądry, a Salomon był mądrzejszy (1 Ki 4,31). Przykro nam, Ethanie. Napisał on jednak Psalm 89.

Pozostałe 50 psalmów nie jest przypisywane żadnemu autorowi.

Struktura Księgi Psalmów

Psalmy to tak naprawdę pięć mniejszych ksiąg w jednej. A ponieważ każda z tych mniejszych ksiąg jest antologią, nie ma tak naprawdę jednej narracji, którą można by śledzić w całej książce; jest jednak kilka rzeczy, których możemy się nauczyć z jej struktury:

 • Księga pierwsza (Ps 1-41) jest w większości napisana przez Dawida i skupia się na zdolności Boga do wybawienia tych, którzy się Go boją. Widzimy, jak Dawid wylewa swoje serce do Boga, błaga o ochronę i prosi o pomoc przeciwko swoim wrogom. Ze wszystkich ksiąg, ta jest najbardziej osobista i ma wrażenie interakcji z Bogiem w cztery oczy. W księdze pierwszej widzimy Pana obok nas w czasie kłopotów.
 • Księga druga (Ps 42-72) skupia się na Bogu jako potężnym Sędzim i Królu. Jest On wykonawcą sprawiedliwości na wszystkich narodach i wybawcą tych, którzy się w Nim rozkoszują. W księdze drugiej widzimy, jak Pan idzie przed nami, aby wymierzyć sprawiedliwość swoim wrogom.
 • Księga trzecia (Ps 73-89) napisana jest w większości przez synów Asafa, rodziny oddanej prowadzeniu ludu w uwielbieniu Boga w Jego świątyni (1 Ch 25, 1). Księga ta skupia się na relacji Boga z całym narodem izraelskim, a nie tylko z psalmistą. Podkreśla ona wierność Boga – wierność, która obejmuje całe pokolenia. W księdze trzeciej widzimy Pana wokół nas, pozostającego wiernym swojemu ludowi przez pokolenia.
 • Księga czwarta (Ps 90-106) kieruje nasze oczy na Pana, który rządzi całą ziemią. Kilka z tych psalmów zaczyna się po prostu: „Pan króluje” lub „Chwalcie Pana!”. Ta część Psalmów ukazuje Pana ponad nami, Boga życzliwego i sprawiedliwego, który zasługuje na naszą cześć i uwielbienie.
 • A w księdze piątej (Ps 107-150) jesteśmy wezwani, by Mu dziękować. On jest Zbawicielem, Wybawicielem i Bogiem wszystkich. W księdze piątej widzimy Pana wśród nas, w Jego świątyni ze swoim ludem.

Rola Księgi Psalmów w Biblii

Psalmy to druga księga poezji w Biblii. Podczas gdy poetyckie księgi Hioba, Koheleta i Pieśni nad Pieśniami czyta się jako całe utwory, Psalmy są zbiorem 150 małych jednostek w jednej księdze – trochę jak dzisiejsze śpiewniki.

Co nasuwa interesującą uwagę: Psalmy to jedyna księga Biblii, która nie ma rozdziałów. Większość ksiąg biblijnych została podzielona na rozdziały około roku 1227 n.e., ale Psalmy są (w większości) podzielone zgodnie z oryginalnymi dokumentami. Większość psalmów ma tytuły wskazujące na ich kompozytorów, a niektóre zawierają nawet małe tło historyczne (przykład: Ps 51). Ponieważ Psalmy są naturalnie podzielone według wierszy, nie znajdziesz „Psalmy rozdział 23”, zamiast tego znajdziesz po prostu „Psalm 23” lub „dwudziesty trzeci Psalm”.

Och, i nie daj się zwieść liczbie psalmów. Chociaż jest 150 psalmów, Psalmy nie są najdłuższą księgą Biblii – jest nią Jeremiasz.

Ale oto moja ulubiona rzecz w Psalmach: podczas gdy większość Prawa i Proroków dotyczy Bożych przesłań do ludzi, Psalmy dają nam przykłady, jak możemy odpowiedzieć Bogu. Podczas gdy każda inna księga Biblii jest napisana do ludzi, Psalmy są skierowane do Boga.

Nadal są one inspirowane przez Boga (2 Ti 3:16), ale czujemy się w nich niezwykle ludzko. Poprzez Psalmy widzimy, jak pobożni ludzie rozmawiali ze świętym Bogiem w najróżniejszych okolicznościach.

Materiały związane z Psalmami

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003