Księga Powtórzonego Prawa: kochaj Boga, bądź Mu posłuszny

Wreszcie: Izrael jest tuż za rzeką Jordan od strony obiecanej ziemi Kanaan. Mojżesz wyprowadził młody naród z Egiptu na 40-letnią podróż przez pustynię, a oni właśnie pokonali kilku wrogów, zanim rozbili tutaj obóz. Trzy z 12 plemion już zasiedlają ziemię na wschód od Jordanu, a cały naród jest prawie gotowy, by wejść do ziemi obiecanej przez Boga ich przodkowi Abrahamowi (jeszcze w Księdze Rodzaju).

Prawie gotowy.

Czterdzieści lat wcześniej Bóg uratował Izraelitów z niewoli w Egipcie. Na pustyni lud zgodził się zawrzeć specjalną umowę (przymierze) ze swoim Bogiem: On da im ziemię Kanaan i będzie ich chronił jako ich Bóg, a w zamian za to będą przestrzegać Jego praw. Jednak lud izraelski złamał prawa Boże niemal natychmiast po ich nadaniu. Tamto pokolenie utraciło ziemię obiecaną (o czym można przeczytać w Księdze Liczb), a teraz nowe pokolenie ma w zamian odbyć podróż do tej ziemi.

Zanim to zrobią, Mojżesz zwołuje lud, aby przypomnieć mu o Bożym prawie – i o tym, dlaczego powinni być Mu posłuszni. W ten sposób Księga Powtórzonego Prawa otrzymała swoją nazwę: jest to „drugie nadanie” Bożego prawa.

Kluczowy fragment Księgi Powtórzonego Prawa

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 20 miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. – Księga Powtórzonego Prawa 30:19-20

Rola Księgi Powtórzonego Prawa w Biblii

Księga Powtórzonego Prawa dokonuje przeglądu Tory i zapowiada pozostałą część historii Starego Testamentu. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz przypomina ludowi o działaniach Boga w przeszłości:

Mojżesz daje również wskazówki, błogosławieństwa i ostrzeżenia dla dzieci Izraela w przyszłości:

 • Wyznaczenie Jozuego na nowego przywódcę
 • Boże oczekiwania wobec królów – które wchodzą w życie, gdy Saul zostaje królem w 1 Księdze Samuela
 • Dobrobyt za posłuszeństwo Bogu – co dzieje się podczas panowania Dawida i Salomona (1 Krl 8,56; 10,14-29)
 • Wygnanie za nieposłuszeństwo – co następuje, gdy plemiona zostają podbite przez Asyrię i Babilon (2 Krl 17,6-23; 25,1-26).
 • Boża obietnica przywrócenia Izraela – co następuje, gdy Cyrus pozwala Żydom wrócić z Babilonu w Ezdrasza.

Księga Powtórzonego Prawa jest przede wszystkim spisem prawa mojżeszowego, ale jej tekst jest ważny do dziś.

Na pytanie, jakie jest największe przykazanie, Jezus cytuje Pwt 6,5: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją siłą” (Mk 12,30). Jezus cytuje Księgę Powtórzonego Prawa trzykrotnie, gdy diabeł kusi Go na pustyni (Mt 4,1-11).

Księga Powtórzonego Prawa skupia się na miłowaniu Boga i przestrzeganiu Jego przykazań (Pwt 11,1), czyli dokładnie na tym, czego oczekuje od nas Chrystus (J 14,15).

Krótki zarys Księgi Powtórzonego Prawa

 • Podsumowanie podróży Izraela z Egiptu (Pwt 1-3)
 • Podsumowanie relacji Izraela z Bogiem (Pwt 4-10)
 • Jak kochać Boga i przestrzegać Jego przykazań (Pwt 11-26)
 • Błogosławieństwa, przekleństwa i odbudowa (Pwt 27-30)
 • Śmierć Mojżesza (Pwt 31-34)

Więcej stron związanych z Księgą Powtórzonego Prawa

 • Księga Jozuego (następna księga Biblii)
 • Księga Liczb (poprzednia)
 • Księga Wyjścia (kiedy Bóg po raz pierwszy ustanawia swoje prawo przymierza)
 • Księga Kapłańska (świętość Boga)
 • 1 Księga Samuela (Izrael żąda króla)
 • 2 Księga Królewska (Izrael zostaje wygnany)
 • Księga Ezdrasza (Izrael powraca do swojej ziemi)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003