Księga Izajasza: sąd i pocieszenie dla Izraela

Naród izraelski od dawna był podzielony na dwa narody: Północ i Południe, Izrael i Judę. Przez kilkaset lat prowadzili oni wojny przeciwko sobie i otaczającym ich narodom, ale żadne z tych królestw nie jest w stanie przetrwać burz, które mają nadejść.

Asyryjczycy rosną w siłę, a Babilończycy z czasem ich obalą. A ludzie nie pozostali wierni swojemu Bogu, więc ich bezpieczeństwo jako narodu nie może trwać.

Północ upadnie wkrótce. Południe upadnie później. Bóg powołuje proroka Izajasza, aby przekazał ludowi tę wiadomość.

Ale dzięki Jego łasce, wiadomość ta nie kończy się na tym.

Tak, Bóg sprowadzi Asyryjczyków przeciwko Północy. Sprowadzi Babilończyków przeciwko Asyryjczykom. Wyśle południe na wygnanie do Babilonu. Sprowadzi perskiego Cyrusa przeciwko Babilończykom.

Ale sprowadzi też Izraela z powrotem do domu. Będzie też rządził Izraelem jako Immanuel: Bóg z nami. Będzie sądził wrogów Izraela, a także przyprowadzi wszystkie narody do siebie.

I w jakiś sposób tajemniczy Sługa będzie nosił grzechy wielu, pojednując Izrael i świat z Panem.

Takie jest przesłanie Izajasza. Nadchodzi Boży sąd, ale także Jego pocieszenie.

Kluczowy werset Księgi Izajasza

Syjon zostanie odkupiony przez sąd
i przez sprawiedliwość ci, którzy się
na nim nawrócą. – Księga Izajasza 1:27 (SNP)

Rola Księgi Izajasza w Biblii

Izajasz jest pierwszym z proroków głównych. Kiedy Bóg miał jakieś przesłanie dla ludzi, przemawiał do nich przez proroków: ludzi poruszonych przez Ducha Świętego, aby mówili w imieniu Boga.

Izajasz jest jedynym prorokiem głównym, którego historia rozgrywa się przed upadkiem Jerozolimy. Podczas gdy Jeremiasz i Ezechiel prorokują o tych wydarzeniach przed i w trakcie ich trwania, Izajasz spogląda w przyszłość, by zobaczyć niewolę babilońską Judy.

A inni autorzy Biblii, opowiadając historię Izraela, spoglądają na Izajasza. Izajasz osobiście obcował z królami Judy, południowego królestwa, dlatego jego historia obejmuje niektóre wydarzenia z Księgi Królewskiej i Kronik:

 • Pisarz Kronik przytacza Izajasza jako źródło informacji o królach Uzziaszu i Ezechiaszu (2 Ch 27:22; 32:32;).
 • Izajasz opisuje duchowy konflikt towarzyszący wojnie Achaza przeciwko Izraelowi (Królestwo Północne) i Aramowi (Iz 7, 2 Ki 16:5-9; 2 Ch 28).
 • Izajasz podaje wiele szczegółów dotyczących panowania Hiskiasza: w tym jego starcie z Sennacherybem i cudowne uzdrowienie.
 • Izajasz zapowiada upadek Izraela z ręki Asyrii, o którym dowiadujemy się bardziej szczegółowo w Drugiej Księdze Królewskiej (2 Ki 17).
 • Izajasz przewiduje również upadek Judy. Przepowiada, że Babilończycy zabiorą Żydów. Widzimy, jak to się spełnia w Drugiej Księdze Kronik i w Księdze Daniela (2 Ch 36; Da 1:1-2).
 • Wreszcie, Izajasz wygłasza niesamowitą przepowiednię, że Cyrus, cesarz perski, wyśle Żydów z powrotem do domu. Druga Księga Kronik kończy się na tej wzmiance, a historia jest kontynuowana w Ezdraszu (2 Ch 36:22-23; Iz 44:28-45:7).

Najsłynniejsze proroctwa Izajasza dotyczą jednak Jezusa. Żaden inny prorok nie jest tak często przywoływany w Nowym Testamencie jak Izajasz. Izajasz głosi o nadchodzącym Królu, który będzie rządził Izraelem i narodami w sprawiedliwości i pokoju. Oczekuje również szczególnego Sługi Bożego: tego, który wypełni wszystkie obowiązki Izraela i poniesie ich grzechy.

Oto tylko kilka słynnych rzeczy, które Izajasz powiedział o Jezusie:

 • „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.”(Księga Izajasza 7,14). To proroctwo ostatecznie wskazuje na Jezusa, jak podkreśla Ewangelia Mateusza (Mt 1,22-23).
 • „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.” (Księga Izajasza 53, 6). Cały pięćdziesiąty trzeci rozdział jest pięknym proroctwem dotyczącym Jezusa.

Słowa Izajasza mają również szczególne znaczenie dla dzisiejszego kościoła (który składa się z Żydów i pogan). Paweł obszernie cytuje Izajasza w swoim liście do Rzymian, gdy wyjaśnia zbawienie, suwerenność Boga i nowe relacje między Panem, poganami i Żydami.

Zarys Księgi Izajasza

 1. Orędzia o sprawiedliwym sądzie (1-35)
  – Sąd nad Izraelem i Judą (1-12)
  – Sąd nad innymi narodami (13-24)
  – Obiecane przywrócenie wszystkich narodów (25-27)
  – Biada i sąd nad Jerozolimą (28-33)
  – Biada narodom, błogosławieństwo dla Jerozolimy (34-35)
 2. Posługa Izajasza dla Hiskiasza (36-39)
 3. Orędzia pocieszenia i zbawienia (40-66)
  – Nadchodząca odbudowa Izraela (40-45)
  – Sąd Babilonu (46-48)
  – Zbawienie przez Sługę (49-56:8)
  – Nagana dla złych (56:9-59:21)
  – Syjon uwielbiony (60-65)
  – Sprawiedliwy, ostateczny sąd Boży (66)

Więcej stron związanych z Księgą Izajasza

 • 1 i 2 Księga Kronik (wykorzystuje Izajasza jako źródło)
 • List do Rzymian (wykorzystuje wiele fragmentów z Izajasza w swoich argumentach)
 • Księga Jeremiasza (również przewiduje upadek Judy)
 • Księga Micheasza (również dotyczy oczekiwań Boga wobec Judy i Izraela)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003