Księga Ezechiela: Boży stróż dla zbuntowanego ludu

Jerozolima była już dwukrotnie zdobywana. Za pierwszym razem Babilończycy zabrali do Babilonu Daniela i szlachetne rody tej ziemi (Dn 1:1-3, 6). Osiem lat później Żydzi zbuntowali się, a Babilończycy wzięli króla i 10 000 jeńców. Jednym z tych jeńców był kapłan o imieniu Ezechiel.

Wszystko to stało się dlatego, że Żydzi złamali Boże prawa. Mieli czcić Boga i tylko Boga, ale zwrócili się do bożków okolicznych narodów. Zbezcześcili świątynię Pana i brutalnie prześladowali Jego proroków.

Bóg więc ich zdyscyplinował (jak powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa). Babilończycy przyszli raz. Potem przyszli ponownie.

Ale zamiast zwrócić się do Boga, ludzie nadal gonili za bogami narodów. Nadal źle traktowali biednych. Nadal lekceważyli Boże prawa.

Minęło już pięć lat od ostatniego ataku Babilończyków na Jerozolimę. Żydzi w mieście wkrótce znów się zbuntują (2 Krl 24:20), ale już od dłuższego czasu buntowali się przeciwko znacznie większemu królowi niż Nabuchodonozor.

Izrael ma problem z kultem, którego nie może, nie potrafi naprawić. Ale nawet teraz Bóg nie pozostawia ich bez nadziei. Wybiera człowieka, który będzie przemawiał w Jego imieniu do ludu, aby powiedział im o błędzie ich dróg i nauczył ich sprawiedliwości. Wybiera stróża, aby ostrzegł Izraela przed nadchodzącą burzą (Ez 3,17).

Ezechiel jest tym strażnikiem. I widzi na horyzoncie niezwykle smutne rzeczy:

 • Lud złamał serce Boga swoim lubieżnym bałwochwalstwem i samowystarczalnymi przywódcami.
 • Z powodu buntu Izraela Bóg wycofuje się z Jerozolimy i niszczy ją.

Ale dobra wiadomość jest taka, że to nie wszystko, co widzi.

 • Bóg wymierzy sprawiedliwość nie tylko Jerozolimie, ale także wszystkim innym narodom, które doprowadziły ją do bałwochwalstwa i świętowały jej zniszczenie.
 • Bóg zawrze nowe przymierze z narodem izraelskim. Sam będzie ich prowadził jako dobry pasterz, a oni zostaną ponownie zjednoczeni pod rządami Dawida.
 • Bóg będzie bronił Izraela przed jego wrogami w mrocznej przyszłości.
 • Pewnego dnia powstanie nowa świątynia w Jerozolimie, a chwała Pana pewnego dnia powróci.

Ezechiel może być strażnikiem, ale tak naprawdę to Bóg czuwa nad Izraelem – nawet gdy ten się przeciwko Niemu buntuje.

Werset tematyczny z Księgi Ezechiela

Powiedz im: Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela? – Księga Ezechiela 33:11

Rola Księgi Ezechiela w Biblii

Ezechiel jest czwartym z proroków głównych. Kiedy Bóg miał jakieś przesłanie dla ludzi, przemawiał do nich przez proroków: ludzi poruszonych przez Ducha Świętego, aby mówili w imieniu Boga.

Ezechiel ma swój udział w wyroczniach (słownych „ciężarach” od Boga), ale ta księga jest najbardziej znana z wizji Ezechiela. Widzi on kilka intensywnych, intensywnych rzeczy, w tym:

 1. Pan zasiadający nad cherubinami (Ez 1)
 2. Rażące bałwochwalstwo w Jerozolimie (Ez 8)
 3. Boscy kaci, którzy wyrżną złych (Ez 9)
 4. Ożywienie doliny suchych kości (Ez 37)
 5. Nowa świątynia w Jerozolimie (Ez 40-48)

Przejrzyj Ezechiela, a znajdziesz tam anioły o czterech twarzach, koła z oczami i suche kości zrastające się z więzadłami (co, jak sobie wyobrażam, było jak oglądanie filmu o zombie od tyłu).

Ale Ezechiel nie jest jedynym prorokiem, który miał tego rodzaju wizje. Daniel, Zachariasz i Jan mają wizje, w których znajdziemy podobieństwa.

Jednak wraz z wizjami większymi niż życie i statusem strażnika przychodzą dla Ezechiela ogromne trudności. Jeremiasz może być znany jako płaczący prorok, ale Ezechiel ma swój udział w cierpieniu:

 • Bóg odbiera Ezechielowi głos, czyniąc go niemym na 7 lat (Ez 3,27; 33,22). Może on mówić tylko wtedy, gdy Pan ma dla niego słowa, którymi może podzielić się z ludźmi.
 • Ezechiel jest przywiązany do ziemi z jednej strony przez 390 dni, a z drugiej przez 40 dni. Przez ten czas je też placki gotowane nad krowimi odchodami.
 • Żona Ezechiela umiera, ale on ma zakaz opłakiwania tej straty. Jej śmierć jest znakiem, że Jerozolima zostanie zniszczona, a reakcja Ezechiela będzie odzwierciedleniem reakcji Żydów.
 • Ezechiel prorokuje w tym samym okresie co Jeremiasz, ale podczas gdy Jeremiasz jest w Jerozolimie i Egipcie, Ezechiel jest w ziemi Babilończyków.

Ezechiel daje nam wgląd w nową relację, jaką Bóg planuje nawiązać ze swoim ludem. Jego Duch Święty będzie mieszkał w nich (Ez 37,14). Jego chwała będzie wśród nich (Ez 43,1-9). On będzie ich Bogiem, a oni będą zjednoczeni pod sprawiedliwym królem (Ez 34,24). Ezechiel poświęca też wiele uwagi temu, jak będzie wyglądała odrestaurowana ziemia i świątynia Izraela (Ez 40-48).

Ezechiel jest stróżem i dzięki niemu widzimy niektóre z hojnych planów Boga wobec Izraela, które jeszcze nie zostały zrealizowane.

Krótki zarys Ezechiela

 • Bóg zleca Ezechielowi zadanie (Ez 1-3)
 • Sądy nad Izraelem (Ez 4-24)
  – Nadchodzące oblężenie Jerozolimy (Ez 4-7)
  – Bałwochwalstwo Jerozolimy i wycofanie się Boga (Ez 8-11)
  – Bunt Judy i Izraela (Ez 12-24)
 • Sąd nad narodami (Ez 25-32)
 • Odnowiona relacja Boga z Izraelem (Ez 33-39)
 • Nowa świątynia w odnowionym narodzie (Ez 40-48)

Więcej ksiąg związanych z Księga Ezechiela

 • Księga Jeremiasza (posługiwał w tym samym okresie)
 • Księga Daniela (posługiwał w tym samym okresie, podobne wizje)
 • Księga Zachariasza (podobne wizje)
 • Księga Objawienia (podobne wizje)
 • Księga Habbakuka (dotyczy również oblężeń babilońskich)
 • Księga Aggeusza (dotyczy budowy nowej świątyni)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003