Księga Ezdrasza: Izrael powraca do swoich fundamentów

Po 70 latach wygnania naród izraelski wraca do domu. Nowy cesarz perski Cyrus nakazał im powrót do Jerozolimy i odbudowę świątyni ich Boga, która przez cały czas leżała w ruinie (Ezd 1,1-4).

Zerubbabel i Jeszua, potomkowie króla Dawida i kapłana Aarona, odpowiadają na wezwanie do odbudowy domu Bożego.

Ale świątynia nie była jedyną rzeczą, która wymagała uwagi. Wielu z powracających Hebrajczyków zapomniało o Bożych prawach i lekceważyło je przed ludźmi. Musieli pamiętać o przymierzu, które zawarli z Bogiem. Musieli pamiętać, dlaczego znaleźli się w takiej sytuacji, dlaczego musieli udać się do Babilonu (o czym można przeczytać w Księdze Królewskiej i Księdze Kronik) i dlaczego pozwolono im wrócić. Świątynia potrzebowała nowego fundamentu, ale ludzie musieli też powrócić do fundamentów swojej wiary.

Ezdrasz, uczony w Piśmie, odpowiada na wezwanie, by ponownie nauczać Izraela dróg Bożych (Ezd 7,10).

Księga Ezdrasza jest kroniką obu historii: odbudowy świątyni i przypomnienia sobie prawa. Relacja ta łączy w sobie kilka kategorii dzieł pisanych.

 • Narracja historyczna – wydarzenia związane z powrotem Izraela, odbudową świątyni i odrodzeniem
 • Oficjalne dokumenty – listy i dekrety wysyłane do i od perskich cesarzy w tym okresie
 • Akta żydowskie – imiona osób i rodzin, które powróciły do Izraela
 • Autobiograficzne teksty Ezdrasza – modlitwy, refleksje i działania z punktu widzenia Ezdrasza.

Te elementy łączą się w całość, aby opowiedzieć nam, jak Bóg rozpoczął przywracanie Izraela.

Kluczowy fragment Księgi Ezdrasza

Przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie. – Księga Ezdrasza 9:9

Rola Księgi Ezdrasza w Biblii

Księga Ezdrasza rozpoczyna nowy rozdział opowieści w historii Izraela:

 1. Od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa, Bóg powołuje Izraela jako szczególny naród i uczy go swoich praw.
 2. Od Księgi Jozuego do 2 Księgi Kronik, Bóg daje Izraelowi ziemię i króla, ale Izrael traci jedno i drugie, gdy konsekwentnie nie słucha Boga.
 3. Od Księgi Ezdrasza do Księgi Estery, Bóg przywraca Izraela z wygnania do ich własnej ziemi ponownie.

Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza (następna księga Biblii) były pierwotnie uważane za dwie części jednej księgi. Ezdrasz skupia się na odbudowie świątyni; Nehemiasz na odbudowie miasta Jerozolimy. Obie tworzą opowieść o tym, jak Bóg przywraca Izrael do ziemi, którą mu obiecał. Księga Ezdrasza odwołuje się również do innych proroków biblijnych, a mianowicie do Aggeusza i Zachariasza, których przesłania pobudzały lud do dokończenia budowy świątyni (Ezd 5,1).

Księga Ezdrasza zwraca uwagę na historię przymierza Izraela z Panem. Bóg złożył Izraelowi obietnice przez Mojżesza:

 • Jeśli lud będzie Mu posłuszny, będzie się cieszył dobrą ziemią i dobrobytem.
 • Jeśli lud będzie Mu nieposłuszny, spotka go kara i wygnanie.

Lud był nieposłuszny, a Bóg dotrzymał swojej obietnicy (Ezr 9,7). Jednak Bóg złożył jeszcze jedną obietnicę: po ukaraniu Izraela zgromadzi go z powrotem do jego ziemi (Pwt 30,3). Księga Ezdrasza pokazuje nam, jak Bóg dotrzymał tej obietnicy.

Ezdraszowi tradycyjnie przypisuje się również napisanie pierwszej i drugiej księgi Kronik. Jeśli to prawda, to Ezdrasz jest drugim najbardziej płodnym autorem Biblii (po Mojżeszu).

Króki zarys Księgi Ezdrasza

 • Odbudowa świątyni (Ezd 1-6)
 • Resztka powraca do Judy (Ezd 1-2)
 • Juda kładzie fundamenty pod nową świątynię (Ezd 3)
 • Przeciwnicy Judy wstrzymują prace świątynne (Ezd 4)
 • Juda wznawia prace świątynne (Ezd 5)
 • Świątynia jest ukończona (Ezdrasz 6)
 • Pamiętanie o prawie (Ezdr 7-10)
 • Artakserkses wysyła Ezdrasza, aby nauczał prawa w Jerozolimie (Ezd 7-8)
 • Ezdrasz każe ludowi oddalić swoje zagraniczne żony (Ezd 9-10)

Strony związane z Księgą Ezdrasza

 • Księga Nehemiasza (następna księga Biblii)
 • 1 i 2 Księga Kronik (poprzednie)
 • Księga Aggeusza
 • Księga Zachariasza

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003