1 List św. Jana – Jak rozpoznać dzieci Boże

O czym jest 1 List św. Jana

W kościele pojawili się fałszywi nauczyciele. Teraz niektórzy nauczali, że Jezus nie był człowiekiem, zaprzeczając, że był prawdziwym Mesjaszem. Prawdopodobnie było to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej: apostołowie starzeli się, a kościoły powstawały w całym Imperium Rzymskim.

Ponadto ci nauczyciele twierdzili, że są chrześcijanami, co mogło być bardzo niepokojące dla młodych kościołów. Komu mogą wierzyć i jak mogą oceniać nowych nauczycieli?

Autor 1 Listu św. Jana zna odpowiedzi. Zna prawdę, więc pisze list, aby pomóc kościołowi wiedzieć, jak odróżnić dzieci Boże od oszustów. (Kim jest ten autor? Kościół debatował nad tym przez wieki, ale tradycyjnie przypisuje się to Janowi, synowi Zebedeusza. W tym artykule będziemy nazywać autora „Janem”).

Jan zwalcza fałszywe nauczanie za pomocą absolutów: prawdy i kłamstwa, światła i ciemności, miłości i nienawiści, grzechu i sprawiedliwości, Chrystusa i antychrysta. Pokazuje kościołowi, jak rozpoznać, czy są dziećmi Bożymi i jak rozpoznać, czy nauczyciel próbuje ich oszukać.

Jest to list napisany przez mądrego i kochającego ojca do niespokojnego kościoła. Jan pisze do starszych mężczyzn („ojców”), młodych mężczyzn i dzieci, ale zwraca się do nich wszystkich jako do swoich „małych dzieci” – jest to określenie, którego kochający ojciec użyłby w stosunku do swojego dziecka.

List Jana przechodzi od tematu do tematu, ale trzy rzeczy są dla kościoła bardzo jasne:

 1. Dzieci Boże wierzą w Jezusa Chrystusa
 2. Dzieci Boże przestrzegają Jego przykazań
 3. Dzieci Boże miłują się wzajemnie

Jeśli chodzi o Jana, ludzie, do których pisze, są dziećmi Bożymi (1 J 5:13).

Kluczowy werset 1 Listu św. Jana

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. – 1 List św. Jana 3:23

Rola 1 Listu św. Jana w Biblii

Pierwszy Jan jest czwartym z Listów Powszechnych (lub Listów Katolickich), pism apostołów skierowanych do całego kościoła. Podczas gdy Paweł pisał do konkretnych zborów i jednostek, Piotr, Jakub, Jan i Juda pisali do szerszej publiczności rozproszonej po całym imperium rzymskim. Kolejne dwa listy Jana zostały jednak napisane do konkretnych odbiorców.

Oprócz tego, Jan napisał dwa inne listy Nowego Testamentu, Ewangelię i prawdopodobnie proroczą księgę Objawienia. Był przywódcą wczesnego kościoła i prawdopodobnie napisał swoje dokumenty po tym, jak większość innych ksiąg Nowego Testamentu została już napisana.

Pierwszy Jan jest potężny. Jest też nieco dziwny. Czyta się go trochę jak list, trochę jak kazanie, a trochę jak niektóre fragmenty z Księgi Przysłów. Większość listów Nowego Testamentu zaczyna się od formalnego pozdrowienia, a kończy konkluzją i instrukcjami, ale Pierwszy Jan nie ma żadnej z tych cech.

Ponadto mądry, ojcowski styl pisania Jana może wędrować od punktu do punktu: w tym liście jest kilka oczywistych podziałów. Ponadto, podczas gdy wiele listów zawiera pojedyncze oświadczenie autora o celu pisania, Jan wymienia co najmniej 12 powodów, dla których napisał ten list:

 1. Aby on i kościół mieli radość (1 J 1:4)
 2. Aby nie grzeszyli (1 J 2:1)
 3. Ponieważ ich grzechy są odpuszczone (1 J 2:12)
 4. Ponieważ znają Boga Ojca (1 J 2:13)
 5. Ponieważ znają Jezusa (1 J 2:13)
 6. Ponieważ zwyciężyli złego (1 J 2:13-14)
 7. Ponieważ są mocni (1 J 2:14)
 8. Ponieważ słowo Boże trwa w nich (1 J 2:14)
 9. Ponieważ znają prawdę (1 J 2:14)
 10. Ponieważ żadne kłamstwo ani fałszywa nauka nie może pochodzić od prawdy (1 J 2:21)
 11. Ponieważ niektórzy próbowaliby ich zwieść (1 J 2:26)
 12. Aby wiedzieli, że mają życie wieczne (1 J 5:13).

Aby być uczciwym, powody te są bardziej płynnie powiązane w tekście, niż wynikałoby to z wypunktowanej listy.

Po pierwsze, rola Jana w Biblii jest ściśle związana z Ewangelią Jana. Ewangelia Jana została napisana, aby przekonać niechrześcijan do wiary w Jezusa i znalezienia życia wiecznego w Jego imieniu (J 20:31). I odwrotnie, pierwszy list Jana został napisany, aby ci, którzy wierzą w Jezusa, wiedzieli, że rzeczywiście znaleźli w Nim życie.

Jeśli zastanawiasz się, jak nauczanie zawarte w Pierwszym Liście Jana sprawdza się w prawdziwym życiu, pokochasz Drugi i Trzeci List Jana! Te dwa bardzo krótkie listy stosują ogólne nauki Pierwszego Jana dotyczące prawdy, miłości i posłuszeństwa w konkretnych sytuacjach lokalnego kościoła.

W żadnej innej księdze Biblii nie mówi się o miłości tak często jak w Pierwszym Liście Jana. Mniej więcej jedno na każde 50 słów jest formą „miłości” – co daje około 52 wzmianki o miłości w zaledwie pięciu krótkich rozdziałach. I nic dziwnego: miłość jest dowodem zbawienia (1 J 3:14), a Jan mówi, że sam Bóg jest miłością (1 J 4:8).

Krótki zarys 1 Listu św. Jana

Zastrzeżenie: być może jest to najtrudniejsza księga Biblii do nakreślenia. Biorąc pod uwagę wszystkie powody, dla których Jan pisał, uczonym trudno jest stworzyć zarys listu Jana. Wydaje się jednak, że głównym celem Pierwszego Jana jest odróżnienie fałszywych nauczycieli od dzieci Bożych, więc oto moje podejście:

 1. Dzieci Boże przestrzegają Jego przykazań (1 J 1-3)
 2. Duch Boży potwierdza pierwsze przyjście Jezusa (1 J 4:1-6)
 3. Dzieci Boże miłują się wzajemnie (1 J 4:7-21)
 4. Rzeczy, które dziecko Boże może poznać (1 J 5)

Strony związane z 1 Listu św. Jana

 • Ewangelia wg św. Jana (napisana przez Jana)
 • 2 Jana (napisana przez Jana)
 • 3 Jana (napisana przez Jana)
 • Apokalipsa św. Jana (napisane przez Jana)

Ten artykuł pochodzi ze strony OverviewBible i został przetłumaczony i opublikowany za zgodą autorów. Wejdź na stronę OverviewBible i odkryj więcej podobnych artykułów które pomogą ci zrozumieć, o co chodzi w Biblii, w sposób wolny od kazań i żargonu.

Fragmenty Pisma Świętego cytowane w artykule pochodzą z IV wydania Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003